Засаг даргын тамгын газрын танилцуулга

Мэдээг хуваалцах

ЗДТГ нь үндсэн 10 хэлтэс, харъяа 25 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цаашид дэлгэрүүлж бичих.