Сургалт зохион байгуулагдлаа

Мэдээг хуваалцах

Тамгын газрын Архивын тасгаас харьяа хэлтэс, алба, хороо, сургууль, цэцэрлэгүүдийн албан хаагчдад “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх чиглэл” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар дараах арга зүйн зөвлөгөөг өглөө.

1. Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал;

2. Байгууллагын архивын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал;

3. Мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдлыг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал;

4. Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал;

Сургалтад дүүргийн харьяа байгууллагуудын 160 албан хаагч хамрагдаж, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө авч хамтран ажиллалаа.