Хүний нөөцийн ил тод байдал

2014-07-31

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

 

НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ДАВХАР ЭРХЭЛЖ БОЛОХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 2016

 ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ

ЗАРИМ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ, ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2017-2020

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт