Худалдан авах ажиллагааны алба Тендерийн ерөнхий мэдээлэл

2015-04-08

Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажилагааны 2017 оны хагас жилийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай ерөнхий тайлан

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-05-16 

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-05-05

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-04-20

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-04-10

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай  ерөнхий тайлан

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-05-20

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-07-01

2-р улирлын ерөнхий тайлан

3-р улирлын ерөнхий тайлан

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-07-07

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-07-09

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-07-20

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-08-07

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-08-20

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-09-14

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-09-22

Тендерийн урилга 2015-12-03

Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалтан авалтын тухай ерөнхий тайлан

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-01-18

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-11-10

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-11-20

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-12-02

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2015-12-18

Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2016.03.11

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-02-08

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-02-19

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-03-07

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-03-22

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-03-30

Тендерийн урилга 2016-04-15

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-04-18

ХААА-ны 1-р улиралын тайлан 

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-05-30

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-06-11

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-06-23

ХААА-ны 2-р улиралын тайлан 

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-07-22

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-08-03

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-09-08

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-10-07

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2016-10-28

Худалдан авах ажиллагааны албаны 3-р улиралын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-03-30

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2017-03-20

Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 1-р улиралын тайлан

 

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2018 онд бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 

 

Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 12 сарын бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай ерөнхий тайлан

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт