Замын цагдаагийн тасаг

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

 

 

 

 

Баянгол дүүрэг дэх Замын цагдаагийн тасаг нь Улсын авто тээврийн шалган байцаах газрын 3 дугаар салаа нэртэйгээр 1969 онд анх үүсч байгууллагдсан. Одоогоор тус тасаг нь нийт 34 алба хаагч, дарга, ахлах байцаагч, хэрэг бүртгэлт хариуцсан орлогч, хэрэг бүртгэгч 5, байцаагч 16, зохицуулагч цагдаа 17, бичиг хэргийн ажилтан 1 гэсэн бүтэц орон тоотой, автомашин 5, мотоцикль 3 болон бусад албаны хэрэгцээт, тусгай техник хэрэгсэлтэйгээр тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдын аятай таатай зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдний сахилга соёлыг дээшлүүлэх үндсэн үүрэгтэйгээр албан үүргээ гүйцэтгэж байна.

1989 онд УАТХШБГ-ын 3 дугаар тасаг нэртэйгээр бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдэж тасгийн даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Х.Монголбаяр, Ц.Цэрэннадмид, А.Цэвэгсүрэн, Б.Батболд, Д.Мөнхбаатар, Д.Батсайхан, цагдаагийн хошууч Б.Батболд, цагдаагийн дэд хурандаа М.Санжаа,  цагдаагийн хошууч С.Жавхлантбаатар нар ажиллаж байсан ба  2012 оноос тасгийн даргаар цагдаагийн хурандаа Б.Батболд ажиллаж байна.

Баянгол дүүрэг нь Засаг захиргааны 23 нэгж хороонд хуваагддаг нийт 47043 өрх, 185.104 хүн амтай нутаг дэвсгэрийн 70 орчим хувь нь барилгажсан дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2360 орчим аж ахуйн нэгж албан байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Зүүн талаараа Сүхбаатар, зүүн хойд талаараа Чингэлтэй, урд талаараа Хан уул, Баруун болон баруун хойд талаараа Сонгино-хайрхан дүүрэгүүдтэй тус тус хилэлдэг. 2011 оны байдлаар 72 км хатуу хучилттай зам, 41 км сайжуурлсан зам, 10 км шороон замтай, гудамж замын хөдөлгөөн зохицуулах 12 гэрэл дохио, 230 замын тэмдэг ашиглагдаж байна.  Мөн 52,000 гаруй тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй  байгаа нь бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм.

Тус тасгаас төр “Цагдаагийн гавьяа” тэмдэгээр хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн хошууч Л.Зоригоо, цагдаагийн ахмад Ч.Одсүрэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Лхагвадорж, Б.Мягмарбат, Хөл бөмбөгийн дэд мастер цагдаагийн дэд ахлагч Б.Ууганбаяр, Сагсан бөмбөгийн 1-р зэрэгтэй цагдаагийн дэд ахлагч Т.Усан-Эрдэнэ, Соёл урлагийн тэргүүний ажилтан байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батхуяг, Өвөрхангай аймгийн сумын заан, цагдаагийн дэслэгч Ү.Оюун-Эрдэнэ нарыг дурьдаж болно.

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх  ажлын амжилтаараа Замын цагдаагийн газрын 1996, 1997, 1998,1999 оны “Хөдөлмөрийн аварга” хамт олон,  “Марш тактикийн цогцолбор”  тэмцээний 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 онуудын аварга баг, 2002, 2006 онуудад гуравдугаар байр, Уран зохицуулагч тэмцээний 2009, 2010 оны 2-р байр, Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний, 1997, 1998, 2000, 2001 онуудын аварга, Гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний  2004, 2005, 2006  оны аварга, 2009 онд 3-р байр эзэлсэн спортын амжилттай хамт олон бөгөөд Замын цагдаагийн газрын урлагийн үзлэгт 2003, 2005, 2008 онуудад зохиогдсон урлагын үзлэгт  дараалан хоёрдугаар байранд тус тус шалгарч байсан байна.

Баянгол ä¿¿ðэã дэх Çàìûí öàãäààãèéí òàñãèéí íèéò áèå á¿ðýëäýõ¿¿н Öàãäààãèéí Åðºíõèé Ãàçаð, Замын цагдаагийн газрààñ äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëæ, áèåëýëòèéã õàíãàõ, Ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò ãàð÷ áóé çàì òýýâðèéí îñîë, õýðãèéã áóóðóóëàõ, ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýõ   çîðèëò òàâèí  àæèëëàæ áàéíà.

                                                                                                 

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2013 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

 

 1. Цагдаагийн ажил, үйлчилгээг олон нийтэд ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах.
 1. Алба хаагчийн аюулгүй байдал, эрх зүй, нийгмийн баталгаа, хэв төрхийг шинэ төвшинд хүргэж, тэднийг сонгон шалгаруулах, сурган чадваржуулах, үр дүнтэй шинэлэг тогтолцоог бий болгон, шудрага ёс, харилцааны соёлыг төлөвшүүлэх.
 1. Удирдах бүрэлдэхүүний манлайлал, удирдлагын арга барил, хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх.

цагдаагийн ерөнхий газар

 

2013 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар:

Монгол Улсын Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, ХЗДХ-ийн сайд, Õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ үндэсний õºòºëáºð, Öагдаагийн байгууллагааñ 2012  îíä äýâø¿¿ëñýí çîðèëò, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçàð, Çàìûí öàãäààãèéí ãàçðûí óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã, òóøààë çààâàð çºâëºìæ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна.

Ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ çîðèëãîîð Õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã, îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ õºòºëáºð” Òýýâðèéí õýðýãñëèéí àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã, îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ãóäàìæ çàìûí õºäºë㺺íä òàâèõ õÿíàëò, çîõèöóóëàëòûã ýð÷èìæ¿¿ëæ, õºäºë㺺íä îðîëöîã÷äûí ñàõèëãà ñî¸ëûã äýýøë¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ãóäàìæ çàìä õèéñýí õÿíàëò øàëãàëòààð 38143 çºð÷èë èëð¿¿ëñýíýýñ Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí 25 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí çààëò çºð÷èí ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû ç¿éë óóñàí ¿åäýý òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 1339, ýðõèéí ¿íýìëýõã¿é, çàìûí õºäºë㺺íä ¿ðãýëæë¿¿ëýí îðîëöîõ áîëîìæã¿é /Õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 4 äýõ õýñýã/ çºð÷èëòýé 1134 òýýâðèéí õýðýãñëèéã ò¿ð ñààòóóëàí æóðàìëàæ, òàñàëáàðààð 25401 õ¿íèéã  131608 мянган òºãðºãººð, øèéòãýâðýýð 10644 õ¿íèéã 130759 мянган òºãðºãººð òîðãîæ, íèéò 41.504 õ¿íèéã 238.650.000 òºãðºãººð òîðãîæ øèéäâýðëýñýí, ìºí áàéãóóëëàãà èðãýäýä ó÷ðóóëñàí 162510000 òºãðºãíèé õîõèðëîîñ 56601500 òºãðºãíèé õîõèðëûã áàðàãäóóëæ, Çàìûí öàãäààãèéí ãàçðûí åðºíõèé æèæ¿¿ðýýð çàðëàãäñàí 114 òýýâðèéí õýðýãñëèéã æóðàìëàí øèëæ¿¿ëñýí áàéíà. Цагдаагийн нийтлэг үүргийн дагуу 51 зөрчил илрүүлж холбогдох байгууллага, àëáàí òóøààëòàíä

Өнгөрсөн 2010 онд òóñ ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò  ãàðñàí çàì òýýâðèéí îñëûí  719 ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâ÷ 710 материалыг шийдвэрлэн хуулийн хугацаанд шалгасан байна.

Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí 25 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí çààëò çºð÷èí ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû ç¿éë óóñàí ¿åäýý òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí  çºð÷ëèéí  5170  ìàòåðèàë õ¿ëýýæ àâч øèéäâýðëýснээс 5127 материалыг шийдвэрлэн 4244 æîëîî÷èéí òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéã 6 ñàðààñ 2 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 674 æîëîî÷èéã ø¿¿õèéí шийдвэрээр áàðèâ÷ëóóëæ øèéäâýðëýñýí байна.

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр журамлагдсан 2819 жолоочид холбогдох материалыг хүлээн авснаас 2815 материалыг шийдвэрлэн, 2729 торгож харъяаллын дагуу 83 шилжүүлсэн байна.

Çàìûí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 150 òîîò òóøààëûí дагуу ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò, çàìûí çîð÷èõ õýñãèéí 1-ð ýãíýý áîëîí “Ò¿ð çîãñîõûã õîðèîòîé” òýìäýã, çîãñîõ çîãñîîëûí ä¿ðýì, çºð÷èí àâòîìàøèíàà áàéðëóóëæ áóñäûí õºäºë㺺íä ñààä ó÷ðóóëæ áóé 7518 æîëîî÷èéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí óëñûí äóãààðûã  õóðààí àâ÷  ÇÕÒÕ-èéí 25.5-ä çààñíû äàãóó 75180000  òºãðºãººð òîðãîæ  ажилласан áàéíà.

Çàìûí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãûí 151 îîò òóøààëûí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ  çîðèëãîîð ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðm õºäºë㺺íä îðîëöîæ áóé ºí㺠¿çýìæã¿é, á¿ðýí áóñ 1382 òýýâðèéí õýðýãñëèéг илрүүлэн áè÷èã áàðèìò, óëñûí äóãààðûã õóðààí àâч Çàìûí öàãäààãèéí ãàçðûí Òåõíèê á¿ðòãýëèéí õýëòýñò øèëæ¿¿ëñýí.

Жолооч таньд зөвлөж байна...

                                                                                                 

Том болон жижиг оврын ачааны автомашинд олгох төв замын зөвшөөрлийг дараахи зүйлийг бүрдүүлсэн тохиолдолд олгоно,

Үүнд:

 • Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан, улсын үзлэг тооллогод хамрагдсан, өнгө үзэмжтэй байх
 • Тээврийн хэрэгслэлийг 3 талаас авсан фото зураг, тээврийн хэрэгслэлийн гэрчилгээ , жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Тэвшний хойд хэсэгт гэрэл ойлгогч, цацруулугч наалт нааж, улсын дугаарыг тээврийн хэрэгслийн болон чиргүүлийн тэвшний 3 талд тоон тэмдэглэгээг 30см, үсгэн тэмдэглэгээг 20см өндөртэй бичсэн байх / Замын хөдөлгөөний дүрмийн 3-р хавсралт /
 • Даваа, лхагва, баасан гаригийн 9,00-12,00цагт 4-р цахилгаан станцын замын урд талбайд техникийн байцаагчаар автотмашина шалгуулах

В зөвшөөрөл-10000төг, С зөвшөөрөл 15000төг /бэлнээр/

 

Жолооч та...

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 11-р заалтыг зөрчиж улсын дугаараа хураалгаж шар наалт наалгуулсан...

Жолооч та...

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 2,3-р заалтыг зөрчиж бүрэн бус, өнгө үзэмж муу тээврийн хэрэглэлтэй хөдөлгөөнд орлцож, улсын дугаараа хураалгаж улаан наалт наалгуулсан...

Тээврийн хэрэгслэлийн жолооч нар доорхи материалыг бүрдүүлнэ

Үүнд:

 • Тээврийн хэрэгслэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Банкинд торгуулийн мөнгө болох 10000 төгрөгийг тушаасан баримт   

Хүлээн авагч банк: ТӨРИЙН САН БАНК

Хүлээн авагч байгууллага:  НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН САН

Дансны дугаар: 200000952

Гүйлгээний утга: ТОРГУУЛЬ

ЗӨРЧИЛ ГАРГАГЧ ӨӨРИЙН НЭР ДЭЭР ТУШААНА

Жолооч таньд зөвлөж байна...


Таны тээврийн хэрэгслэл

                 .....1       ба       .....6-р    төгссөн бол    ДАВАА гаригт

                 .....2       ба       .....7-р    төгссөн бол    МЯГМАР гаригт

                 .....3       ба       .....8-р    төгссөн бол    ЛХАГВА гаригт

                 .....4       ба       .....9-р    төгссөн бол    ПҮРЭВ гаригт

                 .....5       ба       .....0-р    төгссөн бол    БААСАН гаригт

07-22 цагийн хооронд тус тус хөдөлгөөннд оролцохгүй.

Энэ хязгаарлалтыг бүх нийтийн баяр,

амралтын өдрүүдэд мөрдөхгүй.

 • Нийслэл хотын замын хөдөлгөөнд оролцох аймаг орон нутгийн болон Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэргийн дугаартай тээврийн хэрэгслэлүүд энэхүү зохицуулалтанд мөн адил хамаарна.

Тусгай дуут болон гэрлэн дохиогоор тоногллогдсон шуурхай ажлын болон дуудлагын, дипломат байгууллагын, нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслэлд энэхүү зохицуулалт хамаарахгүй.

Явган зорчигч та замын хөдөлгөөнд

 оролцож яваа гэдгээ бүү март...

 

Жолооч та зам тээврийн осолд өртсөн бол Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу...

Зам тээврийн осол гарсан үед осолд нэрвэгдсэн хүнд тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авч цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ

Замын хөдөлгөөн бүрэн хаагдсан, осолд нэрвэгдсэн хүнд яаралтай тусламж үзүүлэх, зайлшгүй шаардлагаас бусад тохиолдолд осол хэргийн газраас тээврийн хэрэгслэлийг хөдөлгөхгүй байх

Арга хэмжээ авч Замын цагдаагийн газрын Шуурхай удирдлагын төвийн 

124

93021124 утсанд мэдэгдэх, мөн дүүргүүдийн Замын цагдаагийн байнгын постын дараах утсанд мэдэгдэнэ

Чингэлтэй дүүргийн ЗЦТ                     9302-1640

Баянгол дүүргийн ЗЦТ                        9302-1341

Хан-Уул дүүргийн ЗЦТ                         93021240

Сонгино-Хайрхан дүүргийн ЗЦТ       9302-1540

Сүхбаатар дүүргийн ЗЦТ                    9302-1440

Баянзүрх дүүргийн ЗЦТ                      9302-1140

 

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

 

Ёс зүйн хэм хэмжээ

Цагдаагийн алба хаагч нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ёс зүйн доорхи хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө.

1. Цагдаагийн алба хаагч нь хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн хуулийг дээдэлж, шударгаар ажиллана.

2. Цагдаагийн алба хаагч нь албаны нэр төрийг цэвэр ариун байлгаж, түүний хөгжил бэхжилтэд бодитой хувь нэмэр оруулж ажиллана.

3. Цагдаагийн алба хаагч нь мэдлэг, боловсрол, сахилга хариуцлага, зан байдлаараа иргэд олон нийтийн итгэл хүндэтгэлийг хүлээж ажиллана.

4. Цагдаагийн алба хаагч нь үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний болон албаны нууцыг чанд хадгалж хууль ёсны шийдвэр гараагүй байгаа хэрэг, маргааны тухай өөрийн санал бодлыг урьдчилан илэрхийлэх, олон нийтэд мэдээлэх, амлалт өгөхийг хориглоно.

5. Алба хаагч нь цагдаагийн байгууллагын нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагын зарчмыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж, дээд байгууллага, албан тушаалтнаас хуульд нийцүүлэн гаргасан шийдвэрийг ёсчлон биелүүлэхээс гадна нөхдийнхөө албаны ажилд хүндэтгэлтэй хандан тэдний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй байна.

6. Цагдаагийн алба хаагч нь албан тушаал, хуулиар олгосон эрх мэдлээ хувийн зорилгод ашиглах, албан үүргээ биелүүлсэнтэй холбогдуулан шан харамж бэлэг сэлт бусдаас авах, шахаж шаардах, ятгах, зуучлах, хуульд харш болзол тавих, албаны нэрээр түрүү барих, далайлган сүрдүүлэхийг цээрлэнэ.

7. Цагдаагийн алба хаагч нь хүнд суртал гаргах, иргэдийг чирэгдүүлэх, хүнлэг бус харьцах, эрх чөлөө, эд хөрөнгөд нь хууль бусаар халдах, танил тал харах, бусдын нөлөөнд автах, хувийн сонирхлоор болон харъяаллын бус хэрэг, маргаанд оролцохыг хориглоно.

8. Цагдаагийн алба хаагч нь боловсрол, мэргэжил, ажлын ур чадвараа байнга дээшлүүлж зан төлвийн муу зуршил, дутагдал гаргахгүй байна.

9. Цагдаагийн алба хаагч нь гэр бүл, үр хүүхдэдээ халамж анхааралтай байж, ёс суртахууны нийтээр зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээг сахиж мөрдөхийг өөрийн журамт үүргээ гэж үзнэ.

10. Цагдаагийн алба хаагч нь байгууллагын өмч хөрөнгө, техник хэрэгсэл, эд зүйлс, албан хэрэгцээний мэдээ, материал, мэдээллийн санг албаны бус зориулалтаар ашиглахыг цээрлэнэ.

11. Цагдаагийн алба хаагчид: дүрэмт хувцастай, ажлын цагаар, ажлын байранд согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхийг хориглоно.

 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 

МУ-ын ЗХДүрэм 2.5 Зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ.

А. Тээврийн хэрэгслээ нэн даруй зогсоож, ослын дохионы гэрлээ асаах ба ослын зогсолтын тэмдгийг энэ дүрмийн 6.3-т заасан шаардлагын дагуу тавьж тээврийн хэрэгсэл болон осолд холбогдол бүхий эд юмсыг байрнаас нь хөдөлгөхгүй байх

Б. Зам тээврийн осолд нэрвэгдсэн хүнд эмнэлгийн анхна тусламж үзүүлж, түргэн тусламж дуудах. Хэрэв бололцоогүй бол уг хүнийг ойр байгаа эмнэлгийн байгууллагад аль тааралдсан тээврийн хэрэгслээр хүргүүлэх буюу зайлшгүй тохиолдолд өөрийн жолоодож яваа тээврийн хэрэгслээр хүргэж, эмнэлгийн ажилтанд өөрийн нэр, тээврийн хэрэгслийн марк, улсын дугаар гэрчилгээг үзүүлж тэмдэглүүлээд уг газартаа буцаж ирэх

В. Зам тээврийн ослын тухай цагдаагийн байгууллага ажилтанд мэдэгдэж, түүнийг үзсэн хүмүүсийн овог нэр, хаягийг мэдэж аваад осолд холбогдол бүхий эд мөрийн баримтын зүйлийг хамгаалан цагдаагийн байгууллагын ажилтанг иртэл хүлээх

Г. Осолд холбогдох тээврийн хэрэгсэл нь бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хаасны улмаас зорчих хэсгийг чөлөөлөх мөн осолд нэрвэгдсэн хүнийг эмнэлгийн байгууллагад уг тээврийн хэрэгслээр зайлшгүй тохиолдолд хөндлөнгийн хоёроос доошгүй гэрчийг байлцуулан осолд холбогдол бүхий эд мөрийн баримт, тухайн тээврийн хэрэгслийн ул мөрийн байрлалыг тодорхой тэмдэглэсний дараа байрнаас нь хөдөлгөж болно.

Д. Шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох ур чадвар, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгээ цагдаагийн албаны эрх бүхий албан тушаалтны шаардлагаар шалгуулах.

2.6. Хэрэв зам тээврийн ослын улмаас хүний амь бие, эрүүл мэнд хохироогүй бол осолд холбогдсон жолооч нар өөр хоорондоо зөвшилцөн, ослын бүдүүвч зургийг үйлдэж гарын үсэг зураад аль ойр байгаа Замын цагдаагийн алба, /Цагдаагийн байгууллага/-д бүртгүүлж болно.

 

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт