УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс

Зорилго:

Иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний эрхийг хангах, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, Монгол Улсад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бий болгох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх оюуны өмчийн тогтолцоог улам бүр хөгжүүлж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах, мөн шинийг санаачлах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болон Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг жишигт хүргэхэд оршино.

Үндсэн зорилт

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэний бүртгэлийн холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт явуулах, дүүргүүдийн Бүртгэл мэдээллийн тасгуудыг ажлыг нэгтгэж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, ажлын уялдаа холбоог зохицуулахад оршино. Улсын бүртгэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээний менежментийн оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, улсын бүртгэлийн шат дамжлагыг багасгаж, үйлчилгээний журмыг ойлгомжтой тодорхой болгох, бүртгэлийн баримтыг иргэн бүрээр хувийн хэрэгжүүлэх, үнэн бодитой цахим санг үүсгэх, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг түлхүү ашиглах зорилт тавин ажиллаж байна.

Танилцуулга:

Тус хэлтэс нь Дарга, Хяналтын улсын байцаагч 1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Иргэний бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 11, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 5, Хорооны улсын бүртгэгч 23, Мэдээллийн технологийн ажилтан, Архивч 3, Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав нийт 48 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох эрх зүйн акт дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Бид 23 хороонд анхан шатны бүртгэлийн үйлчилгээг төвлөрүүлж иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй ил тод хүргэн ажиллаж байна. 

Үйлчилгээ:

Иргэний бүртгэлийн тасаг нь:

 • Бусад /үрчлэлт, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөлтийн, гэрлэлт цуцлалтын/ гэрчилгээ дахин олгох
 • Бүртгэл хүчингүй болгох дүгнэлт гаргах
 • Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
 • Төрөлт нөхөн бүртгэх тухай дүгнэлт
 • Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээнд засвар өөрчлөлт хийх
 • Захиргааны хариуцлага ногдуулах
 • Иргэний үнэмлэх олгох /шинээр/
 • Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулах тухай дүгнэлт
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх
 • Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн тухай дүгнэлт
 • Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
 • Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлтийн бүртгэл
 • Төрсөн хүүхдийг бүртгэх
 • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр төрөлт нөхөн бүртгэх
 • Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх
 • Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
 • Эцэг тогтоосон тухай бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг:

 • Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх
 • Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх
 • Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах
 • Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Сервитутын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
 • Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж баталгаажуулах
 • Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх
 • Узуфруктын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх
 • Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
 • Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Хувийн сууц өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
 • Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримтаас хуулбар олгох
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох
 • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 • Монгол улсын иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангуулах
 • Хаягийн нэгдсэн цахим санг эрхлэн хөтлөх
 • Иргэн, эд хөрөнгийн болон анхан шатны бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж арга зүйн зөвлөгөө өгөх
 • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн  мэдээ тайланг нэгтгэн гаргах
 • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих
 • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтай холбогдсон шаардлагатай асуудлаар хууль тогтоомж эрхийн акт, гарын авлагыг боловсронгуй болгоход санал дүгнэлт боловсруулж танилцуулах
 • Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон заавар, зөвлөмжийг боловсруулах иргэн эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтан нарыг гарын авлага материалаар хангах
 • Бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд сурталчилгаа хийх
 • Иргэд байгууллагын санал хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх, холбогдох байгууллагад уламжлах