МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс нь хэлтсийн дарга, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн-1, Эрүүл ахуй, боловсрол, хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын тасаг-17 улсын байцаагч, Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын тасаг-8 улсын байцаагч нийт 27 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт  хяналтын 11 чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдлийг бууруулах, зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж байна.