СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

1992 онд дүүргийн “Статистикийн тасаг” нэртэй анх байгуулагдаж, тасгийн дарга, 3 мэргэжилтэнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бол 2002 онд Засаг даргын дэргэдэх “Статистикийн хэлтэс” болон өргөжиж, хэлтсийн дарга, 5 мэргэжилтэнтэй үйл ажиллагаа явуулах болсон.

2015 оны УИХ-ын тогтоолын дагуу Баянгол дүүргийн Улсын бүртгэл, Статистикийн хэлтсийн “Статистикийн тасаг” болж өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан ба 2016 оноос дахин өөрчлөгдөж Статистикийн хэлтэс болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус тасгийн анхны даргаар Б.Ганбаатар ажиллаж байсан бол 2003-2012 онд Б.Энхцэцэг, 2012-2014 онд Ч.Ганчимэг, 2015 онд М.Отгонбаяр, 2016 оны 9-р сараас Н.Энхтуяа томилогдон ажиллаж байна.

Өдгөө тус хэлтэс нь дарга болон 7 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Статистикийн үйл ажиллагааг хараат бус, бие даасан зарчмын дагуу нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эдийн засаг, нийгэм, хүн амзүйн талаарх статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар дүүргийн удирдлагууд болон статистикийн мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангахад оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Тус тасаг нь Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуульд заасны дагуу дүүргийн Засаг даргын Статистикийн талаарх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, статистикийн бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл гаргах, дамжуулах, нэгтгэн боловсруулах, тооллого судалгаа явуулах, мэдээлэл судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд тархаах, хэвлэн нийтлэх, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах, мэдээллийн сан байгуулах зэрэг Статистикийн үйл ажиллагааг явуулна.