Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

ЗОРИЛГО:

Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, хүсэлт сонирхолыг бүх талаар хангахад чиглэсэн төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чанартай үзүүлэхэд оршино.

ЗОРИЛТ:

Хүн амд үзүүлэх үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэл худалдаа, нийтийн хоол, зочид буудал, ахуйн үйлчилгээ, хүнс, хөдөө аж ахуй, авто засвар үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ.
  • Хүн амын хүнсний нөөц, хангамж, хүнсний аюлгүй. байдал, ахуй нөхцөл, бүх төрлийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарын байдалд хяналт тавьж, сайжруулах.
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, мэргэжил арга. зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Салбарын асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх. хяналт тавих, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд санал боловсруулах, хангах чиг үүрэгтэй.