Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

 • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд дүүргийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
 • Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нийслэл болон дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах
 • Улс, нийслэлийн төсөвт суулгуулах хөрөнгө оруулалтын санал, судалгааг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх
 • Улс, нийслэл, дүүргийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
 • Гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогох байгууллагуудад хүргүүлэх, хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
 • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
 • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
 • Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
 • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
 • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
 • Нийслэлийн засаг дарга болон Засгийн газрын гишүүнтэй байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн дүүрэгт хамаарах хэсгийн хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
 • Хэлтсийн төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
 • Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган дахин төлөвлөлт хийж шинэчлэн барилгажуулах ажлыг холбогдох                байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
 • Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах жишиг гудамж, жишиг хашаа төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг иргэд оршин суугчдын санал            хүсэлтийн дагуу хэрэгжүүлэх;
 • Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
 • Дулааны алдагдал ихтэй нийтийн зориулалттай угсармал орон сууцны          барилгуудад дулаан техникийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл аюулгүй, таатай орчинг бүрдүүлэхэд нэн               шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоолон ажиллах.
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
 • Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, холбогдох газруудад, санал хүргүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах
 • Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
 • Гараашийн дахин төлөвлөлт хийх ажлыг зохион байгуулах
 • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд холбогдох төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах