Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

ЗОРИЛГО

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн зорилго нь хүний нөөцийн удирдлага, захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл түгээх, тэдний оролцоонд тулгуурлан эрэлт хүсэлтийг шийдвэрлэх, засаг даргын тамгын газрын хэвийн ажиллах орчныг бүрдүүлж төрийн захиргааны удирдлагын удирдлагын манлайллыг хангаж засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааг нягт уялдсан, үр нөлөөтэй, тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагаатай төрийн захиргааны байгууллага байлгахад оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг төрийн удирдлагаар хангах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн удирдлага, шагнал урамшуулал, тамгын газрын гадаад харилцаа, мэдээлэл сурталчилгаа, болон архив албан хэрэг хөтлөлт,  дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагааг хангаж, иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрэлт хүсэлт, санал, гомдол нийгмийн асуудлыг хүлээн авч эрх бүхий байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.